Předmět seznamuje studenty s aktuálními poznatky pedagogické, sociální a školní psychologie, které jsou bezprostředně využitelné v jejich budoucí praxi. Zároveň bude v seminářích věnován prostor nácviku efektivní komunikace. Studenti budou vycházet ze svých praktických zkušeností získaných v rámci asistentské praxe (v předchozím Bc. studiu nebo si ji mohou zapsat jako volitelný předmět), které se budou týkat pozorování interakcí učitele a žáků, procesů kognitivní aktivace, emočních a motivačních stránek učení studentů.

Klíčová témata kurzu: Vývojové období adolescence, Myšlení žáků, Učení žáků, Jak učitel může pomoci žákovi v učení, Motivace žáků, Učitelovo vnímání žáků, Komunikace učitele


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Aktivní účast na seminářích (max. 2 absence)
 • Samostudium literatury* a výukových podkladů
 • Příprava a odevzdání pedagogického portfolia (více informací viz níže)
 • Kombinovaná zkouška (písemná, 2. opravný pokus je ústní)

* Zejména: „Americká psychologická asociace, Koalice pro psychologii ve školství (2015). 20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání od mateřské po střední školu [česká verze]. Dostupné z http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx“ a „Gordon, T., & Žemlová, J. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Malvern“ a orientačně „Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.“


Podklady a prezentace z přednášek naleznete ve sdílené složce OneDrive.
(vyžaduje-li soubor heslo, zadejte „0ps“)


Pokyny k odevzdání portfolia:

Pedagogické portfolio prosím vypracujte (inspirace např. v materiálu MU a materiálu NÚOV) a odevzdejte nejpozději do pondělí 12. prosince 2023. Materiál by měl být odevzdán v digitální podobě (scan, foto, el. dokument), v jednom souboru (PDF/zip) pomocí tohoto odkazu. Soubory prosím neodesílejte e-mailem, využijte pouze uvedeného odkazu.
Odevzdání portfolia v zadaném termínu je podmínkou přístupu ke zkoušce a hodnocení portfolií bude také součástí výsledné známky z této zkoušky.

Povinnou součástí portfolia jsou tyto oblasti:

Osobní vzdělávací platforma

 • Tento text obsahuje formulaci osobních východisek, filozofie pedagogické činnosti, názorů, postojů a cílů vůči profesi (například pomocí schématu SMART)
  (rozsah min. 2 normostrany)

Osobnostní a profesní sebereflexe

Úkol sestává z přípravy textu, ve kterém prokazujete schopnost profesní a osobní sebereflexe a interpretace psychologických konstruktů.

 • Praktická část úkolu:
  Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 3 své další posuzovatele (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.
 • Analytická část – shrnutí v textu:
  V textu poskytnete nejprve shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Poté se vyjádřete k vlastnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele.
  Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod.
  (rozsah min. 2 normostrany)