Předmět je zaměřen na představení základních teoretických východisek pedagogické psychologie a vývojové psychologie, které jsou spojeny s etapou adolescence. Výuka představuje problematiku na úrovní psychologické, biologické i sociální.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu LS 2021:

 • Aktivní účast (bloková výuka a konzultace)
 • Ústní zkouška (viz OneDrive: poskytnuté materiály)
 • Seminární práce

Seminární práce YPSAN 2021: „Zhodnocení teorie adolescence očima adolescenta: Analytická kazuistika“

Mezní termín odevzdání: dle domluvy
Rozsah: nestanoven, cca 6–10 stran
Náležitosti: titulní strana, prohlášení, řádná citace zdrojů (min. 3 odborné zdroje*)

 1. Najít respondenta – adolescenta 12-16 let (chlapec/dívka)
 2. Zajistit souhlas zákonného zástupce a udělat s ním polostrukturovaný rozhovor
 3. Témata:
  • Tělesná proměna a její význam,
  • Poznávací procesy,
  • Emoční vývoj a změny autoregulačních schopností,
  • Sociální změny,
  • Dospívající a škola,
  • Identita a osobnost dospívajícího, jeho sebereflexe.
 4. Analýza každé z tematických částí a původní autorský komentář (*obsahuje odkazy na zdroje)
 5. Vyplnění rozhraní PoznejSe.cz ve třech variantách – sebeposouzení adolescenta, jeho posouzení vaší osobou, posouzení jemu blízkou osobou (kamarád, příbuzný apod.); vlastní zhodnocení výsledků
 6. Závěrečný komentář či shrnutí

Zadání z roku 2020 (aktuálně neplatné)

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Aktivní účast (max. 1 absence)
 • Ústní zkouška
 • Prezentace vybrané vědecké studie (aktuální a tematicky atraktivní) vztahující se k období adolescence (krátké prezentace budou probíhat dle stanoveného harmonogramu 25. února – 24. března 2020).
 • Seminární práce: Student vyhledá mladého respondenta ve věku 14–17 let. Následně s ním provede polostrukturovaný rozhovor, který podrobí analýze v rámci své seminární práce (viz níže). Analýza a výstupy rozhovoru budou prezentovány jako komentované kazuistiky v rámci výuky (bude doplněno) a práce bude odevzdána také písemně, ve stejném termínu.

Parametry práce:

 • Před realizací rozhovoru si student prostuduje III. kapitolu knihy Vývojová psychologie (Vágnerová, 2012), Dospívání – adolescence (viz kniha / kapitola), která bude základním východiskem provedeného rozhovoru.
 • Rozhovor musí být pro respondenta nezatěžující, nenucený, z hlediska osobních údajů ideálně anonymní (je zmíněno např. pouze křestní jméno respondenta) a respondent v něm musí explicitně vyjádřit souhlas s nahráváním a zpracováním rozhovoru (opět v anonymní podobě). U nezletilého respondenta je nezbytné vyžádat si souhlas zákonného zástupce (záznam informovaného souhlasu a nakládání s ním je ovšem v gesci studenta).
 • Rozhovor sleduje témata (podkapitoly), která jsou uvedena v knize, tj.: (1) Tělesná proměna a její význam; (2) Vývoj poznávacích procesů; (3) Emoční vývoj; (4) Vývoj autoregulačních schopností; (5) Socializace (rodiče, škola, vrstevníci); (6) Vývoj osobnosti a identity dospívajících. Student v otázkách přímo navazuje na výše zmíněnou publikaci.
 • Rozhovor je zvukově nahrán pro potřeby analýzy a pro případnou kontrolu ze strany garanta předmětu.
 • V seminární práci student rozpracuje výše zmíněná témata v kontextu svých respondentů a provede podrobnou odbornou analýzu. Jejím cílem by mělo být autentické shrnutí klíčových oblastí života adolescenta, které je diskutováno a srovnáváno s předloženou teorií o obecných zákonitostech vývoje (vč. citování viz kniha, případně další studie).