Předmět Pedagogická a školní psychologie se věnuje praktickým i teoretickým aspektům pedagogické a školní psychologie v kontextu školní a výchovné praxe, vývojové psychologie, psychologie motivace a kognitivní psychologie.


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Aktivní účast
 • Splnění samostatné práce a odevzdání výstupního textu (seminární práce)
 • Písemný test a ústní zkouška*

* Poznámka: Učební materiály naleznete pod tímto odkazem (prezentace vyžaduje heslo ypspb_21).


Zadání samostatné práce pro ZS 2021: Terénní práce s adolescentem:

Vyhledejte si dívku či chlapce ve věku 13–17 let, se kterým (kterou) budete samostatně pracovat. Nemělo by se jednat o vám blízkou osobu (z kruhu rodiny či přátel). K vyhledání dítěte/adolescenta můžete využít základní či střední školu (obrátit se na vedení školy s nabídkou pomoci) nebo stránky organizací (např. Diecézní charita, Program Pět P, Kroužek Ferda, Člověk v tísni apod.). Po kontaktování dítěte je třeba získat písemný souhlas rodičů (můžete např. modifikovat zkrácenou verzi tohoto souhlasu).
Poznámka: Zvolte si ideálně dítě/adolescenta, který splňuje některé z těchto předpokladů: sociální znevýhodnění, slabý prospěch, výchovné problémy, psychické poruchy (školních dovedností, chování, osobnosti apod.).

S dítětem pracujte v rámci min. 5 delších setkání (ideálně osobních) v průběhu min. měsíce. Nabídněte mu (jí) v tomto ohledu jakoukoliv asistenci, kterou můžete poskytnout (od povídání si, doučování, zvládání samostudia, společných volnočasových aktivit, až po společné řešení problémů) a která pro něj (jí) bude přínosná. Můžete spolupracovat i s rodiči dítěte.
Poznámka: Pozor; nevystupujte však nikdy v roli terapeuta či jiného odborníka.

Práci s dítětem průběžně vyhodnocujte a dělejte si poznámky (zejm. pro potřeby vytvoření závěrečné písemné zprávy – seminární práce).

Cílem práce s dítětem/adolescentem je nejenom pomoc danému člověku, ale také získání zkušeností a získání náhledu na výzvy, kterým musí pracovníci v pomáhajících profesích (tj. i psychologii) čelit. Nebojte se proto střetu s obtížemi a buďte schopni opustit vaši tzv. komfortní zónu.


Parametry seminární práce:

Práci je třeba odevzdat nejpozději do 3. 1. 2021. Práci prosím odevzdejte pomocí elektronického odkazu: Odevzdání seminární práce. Práci opatřete titulní stránkou a prohlášení o etice vaší práce (formulujte vlastními slovy).
Poznámka: V práci změňte (anonymizujte) jakékoliv údaje, které by umožňovaly dítě/adolescenta přímo identifikovat.

První část sestává ze stručné charakterizace dítěte/adolescenta, tj. zjednodušené verze školně-psychologické anamnézy (tj. základní údaje, zdravotní stav, šk. prospěch a chování, rodina a vztahy k vrstevníkům a zájmy).
Poznámka: Tyto údaje však po dítěti/rodičích nepožadujte; zahrnujte pouze to, co vám dítě/rodiče spontánně řekli či co jste si odvodili.

Druhá část sestává z Vašeho krátkého pracovního (terénního) deníku a zahrnuje data a průběh jednotlivých setkání, východiska a výstupy apod.

Třetí část je analytická. Zkuste definovat základní problémy, které jste se v souvislosti s dítětem/adolescentem uvědomil(a) a identifikoval(a). Jaká je jejich podstata, příp. i příčiny?

Ve čtvrté části shrňte vaši práci s dítětem/adolescentem. Pokuste se navrhnout i cesty a postupy, které by mu (jí) mohly být ku prospěchu. Pokud by byla ta možnost a bylo-li by to vhodné, zkuste v tomto směru udělat (a popsat) i praktické kroky. Ty můžete v závěru rovněž zmínit.


Komentář k hodnocení práce:

Klíčovými kritérii hodnocení úkolu byly tyto aspekty: (1) Pečlivá dokumentace případu a práce, (2) teoretické zázemí a odborná připravenost studenta, (3) kvalita a přínos autorského textu.

Text by měl vykazovat odbornou vyspělost (s ohledem na dosavadní vzdělání studenta a jeho orientaci v problematice), užívat analytické a interpretační prostředky a současně poukazovat na zvýšení kompetencí na straně studenta, které vyplývá ze zkušenosti práce s adolescentem.

Možné formáty zpracování práce:

 • Průběh práce (terénní práce) bylo možné doplnit o vymezení cílů setkání a komentářem k jejich naplnění (průběžná analýza).
 • Nekomplikované případy bylo možné pojmout jako analýzu případu v kontextu vývojové psychologie, sociálních a osobnostních aspektů, případně dalších intervenujících faktorů, které se na životě adolescenta podílejí.
 • Složitější případy bylo možné uchopit odborně, se vhledem do problematiky a zaujetím odborného postoje (opřeným o současné poznatky).

Prezentace k předmětu ke stažení: (bude doplněno)

Okruhy ke zkoušce z pedagogické a školní psychologie:

 1. Školní psychologie jako obor
 2. Legislativní zakotvení školního psychologa a jeho agenda
 3. Pedagogická psychologie jako obor, teorie vzdělání
 4. Teorie učení
 5. Motivace ve vyučování
 6. Psychologie adolescence
 7. Socializace, vzory a skupinové jevy ve školním prostředí
 8. Atribuce a zkreslení ve školním prostředí

Neaktuální – Psychologická praxe na ZŠ* :
* Praxe YPŠPB na školách byla pozastavena (není součástí podmínek pro splnění předmětu)

 • Skupinová aktivita a pozorování: Čtveřice studentů připraví 10–20 min. řízených skupinových činností, které směřují k aktivizaci žáků, práci s klimatem třídy a posílení vazeb mezi žáky i mezi žáky a učitelem. Součástí hodiny bude následné pozorování třídy. Výstup: Ústní zpráva o aktivitě a pozorování.
 • Rozhovor: Individuální polostrukturovaný rozhovor s žákem na téma vnímání školy, vnímání vztahů mezi spolužáky, vnímání vyučujícího a žákovy studijní či osobní situace. Rozhovor nesmí žákovi způsobit jakýkoliv diskomfort, student mu může poskytnout pozitivní zpětnou vazbu, ovšem nikoliv profesionální poradenství. Výstup: Denomizovaná písemná zpráva a analýza získaných dat.
 • Dále skupinová práce na semináři: Analýza dat z aktivit, pozorování a rozhovorů a vypracování zprávy pro školu.