Předmět Pedagogická a školní psychologie se věnuje praktickým i teoretickým aspektům pedagogické a školní psychologie v kontextu školní a výchovné praxe, vývojové psychologie, psychologie motivace a kognitivní psychologie.


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Aktivní účast (max. 2 absence)
 • Realizace zadané práce a odevzdání výstupního textu (seminární práce)
 • Písemný test a ústní zkouška

Podrobnosti k ukončení předmětu:

 • Učební materiály ke zkoušce a testu naleznete pod tímto odkazem (prezentace vyžaduje heslo ypspb_21).
 • Klasifikace zkoušky vychází z výsledku ústní zkoušky a hodnocení odevzdané práce (+/- jeden stupeň klasifikace), je-li zkouška zvládnutá úspěšně a práce byla hodnocena jako uznaná.
 • Písemný test pro přístup ke zkoušce proběhne 2. ledna 2023 (první termín) a bude mít jeden opravný pokus. Hranice úspěšnosti v testu je 70 % správných odpovědí.

Terénní práce s adolescentem

Vyhledejte si dívku či chlapce ve věku 13–17 let, se kterým (kterou) budete samostatně pracovat. Nemělo by se jednat o vám blízkou osobu (z kruhu rodiny či přátel). K vyhledání dítěte/adolescenta můžete využít základní či střední školu (obrátit se na vedení školy s nabídkou pomoci) nebo stránky organizací (např. Diecézní charita, Program Pět P, Salesiánské středisko mládeže, Člověk v tísni apod.). Po kontaktování dítěte je třeba získat písemný souhlas rodičů (můžete např. modifikovat zkrácenou verzi tohoto souhlasu).
Poznámka: Zvolte si ideálně dítě/adolescenta, který splňuje některé z těchto předpokladů: sociální znevýhodnění, slabý prospěch, výchovné problémy, psychické poruchy (školních dovedností, chování, osobnosti apod.).

 • S dítětem pracujte v rámci min. 5 delších setkání (ideálně osobních) v průběhu min. měsíce. Nabídněte mu (jí) v tomto ohledu jakoukoliv asistenci, kterou můžete poskytnout (od povídání si, doučování, zvládání samostudia, společných volnočasových aktivit, až po společné řešení problémů) a která pro něj (jí) bude přínosná. Můžete spolupracovat i s rodiči dítěte.
  Poznámka: Pozor; nevystupujte však nikdy v roli terapeuta či jiného odborníka.
 • Práci s dítětem průběžně vyhodnocujte a dělejte si poznámky (zejm. pro potřeby vytvoření závěrečné písemné zprávy – seminární práce).

Cílem práce s dítětem/adolescentem je nejenom pomoc danému člověku, ale také získání zkušeností a získání náhledu na výzvy, kterým musí pracovníci v pomáhajících profesích (tj. i psychologii) čelit. Nebojte se proto střetu s obtížemi a buďte schopni opustit vaši tzv. komfortní zónu.


Seminární práce

 • Práci je třeba odevzdat nejpozději do 1. 1. 2023. Práci prosím odevzdejte výhradně pomocí elektronického odkazu: odkaz pro odevzdání práce.
 • Práci opatřete titulní stránkou a prohlášením o etice vaší práce (formulujte vlastními slovy).
  Poznámka: V práci změňte (anonymizujte) jakékoliv údaje, které by umožňovaly dítě/adolescenta přímo identifikovat.

Práce by měla mít následující strukturu a obsah:

(1) První část sestává ze stručné charakterizace dítěte/adolescenta, tj. zjednodušené verze školně-psychologické anamnézy (tj. základní údaje, zdravotní stav, šk. prospěch a chování, rodina a vztahy k vrstevníkům a zájmy).
Poznámka: Tyto údaje však po dítěti/rodičích nepožadujte; zahrnujte pouze to, co vám dítě/rodiče spontánně řekli či co jste si odvodili.

(2) Druhá část sestává z Vašeho krátkého pracovního (terénního) deníku a zahrnuje data a průběh jednotlivých setkání, východiska a výstupy apod. Buďte struční a věcní.

(3) Třetí část je analytická a tvoří nejdůležitější oddíl textu. Zkuste definovat základní problémy, které jste se v souvislosti s dítětem/adolescentem uvědomil(a) a identifikoval(a). Jaká je jejich podstata, příp. i příčiny? Následně vyberte jeden klíčový problém a proveďte rešerši dle těchto kritérií, včetně následné odborné syntézy:

 • Dohledejte v odborné literatuře aktuální poznatky v dané oblasti (výzkumy, metaanalýzy, teoretické statě).
 • Syntetizujte poznatky ve vlastním autorském textu, včetně jejich kritické reflexe. V textu řádně citujte literaturu (dle APA).
 • Při rešerši využijte min. 4 zahraniční a 2 domácí zdroje. Je možné citovat pouze dvě knihy/učebnice, zbytek zdrojů musí být tvořen kvalitními články z odborných periodik. Jiné zdroje (např. webové stránky, neodborné časopisy) nejsou vhodné.

(4) Ve čtvrté části shrňte vaši práci s dítětem/adolescentem. Pokuste se navrhnout i cesty a postupy, které by mu (jí) mohly být ku prospěchu. Pokud by byla ta možnost a bylo-li by to vhodné, zkuste v tomto směru udělat (a popsat) i praktické kroky. Ty můžete v závěru rovněž zmínit.

Komentář k hodnocení práce

 • Práce by neměla mít podobu eseje, úvahy nebo vyprávění – měla by mít naopak podobu věcného textu, kterým prokazujete svou odbornou zdatnost.
 • Klíčovými kritérii hodnocení úkolu byly tyto aspekty: (1) Pečlivá dokumentace případu a práce, (2) teoretické zázemí a odborná připravenost studenta pracovat se zdroji, (3) kvalita a přínos autorského textu.
 • Text by měl vykazovat odbornou vyspělost (s ohledem na dosavadní vzdělání studenta a jeho orientaci v problematice), užívat analytické a interpretační prostředky a současně poukazovat na zvýšení kompetencí na straně studenta, které vyplývá ze zkušenosti práce s adolescentem.

Okruhy ke zkoušce z pedagogické a školní psychologie:

 1. Školní psychologie jako obor
 2. Legislativní zakotvení školního psychologa a jeho agenda
 3. Pedagogická psychologie jako obor, teorie vzdělání
 4. Teorie učení
 5. Motivace ve vyučování
 6. Psychologie adolescence
 7. Socializace, vzory a skupinové jevy ve školním prostředí
 8. Atribuce a zkreslení ve školním prostředí