Předmět je zaměřený na seznámení se se základními aspekty oboru sociální psychologie a se souvislostmi aplikace sociálně-psychologických východisek ve školním prostředí.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2020):

 • Samostudium ze zadané literatury
 • Vypracování seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)
 • Zkouška – znalostní test

Samostudium a znalostní test:

Studijní podklady ke znalostnímu testu jsou k dispozici pod tímto odkazem (otevření vyžaduje heslo kps_sops_20). Minimální úspěšnost je v testu nastavená na 60 %. Forma zadání je závislá na aktuální situaci.

Test zahrnuje témata z prezentací (přednášek, viz vše), která jsou doplněná o oblasti, které byly předmětem výuky na seminářích (viz například podklady v Moodle ke kurzu):

 • Hodnoty, normy a postoje
 • Základy komunikace a její poruchy
 • Socializace, sociální skupina a rodina

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 3. prosince 2021. Kvalita zpracování práce může ovlivnit výslednou klasifikaci o jeden klasifikační bod (+/-).

 • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz. Soubor prosím odevzdávejte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno _ první část Vašeho emailu“ (např. „Nováková_Jana_novakoj.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 6 svých dalších posuzovatelů (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání, s řádným citováním a uvedením zdrojů v normě APA/ISO (tj. seznamu literatury). Text odevzdané práce zahrnuje:

 • Úvodní stránku s názvem předmětu, s údaji studenta (jméno, příjmení, studijní obor) a s datem vyhotovení.
 • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a vlastními slovy komentujte jejich interpretaci vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
 • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti – sociální charakteristiky (které jsou součástí výsledků a jsou pro Vás významné). Poskytněte jejich popis a vysvětlení ve formě vlastního odborného textu min. na 1 normostranu (vč. min. 3 citovaných aktuálních odborných zdrojů – knih či článků).
 • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).