Kurz je zaměřený na základní seznámení s charakteristikami odborného studia, fungováním vědy a způsobem psychologické práce, se zaměřením na rámec studia psychologie. 

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 1. Aktivní účast na seminářích (max. 2 absence)
 2. Splnění všech průběžných úkolů (s jednou možností přepracování)
 • Úkoly jsou zadávány na hodině, mezní termín jejich odevzdání (pouze elektronicky) je do 6 dnů od zadání.
 • Pod tímto odkazem můžete nahrát soubor s vaším úkolem.
  Opravy vrácených úkolů můžete vkládat pod tímto odkazem – oprava odevzdaného úkolu.

Klíčová témata kurzu:

 • Specifika studia psychologie a psychologické práce, psychologická gramotnost, odborné výzvy a etické aspekty
 • Základy vyhledávání informací (odborné zdroje a databáze), přehled publikací a periodik
 • Posouzení kvality a relevance zdrojů, typy textů a druhy studií (zaměření, metodologie, formální náležitosti)
 • Práce s odborným textem – analýza, syntéza
 • Základy tvorby odborného textu – citování zdrojů a norma APA, plagiátorství
 • Základy tvorby odborného textu – struktura textu
 • Práce s daty v psychologii a dalších společenskovědních disciplínách

Prezentace z hodin jsou k dispzici ve sdílené složce.


Zadání úkolů (průběžně aktualizované):

Úkol č. 1 (3. 10.): Projděte si etický kodex naší katedry a ke každému ze čtyř odstavců napište, zda/proč je zde uvedený obsah důležitý a aktuální. V textu poté najděte body, které vnímáte jako osobní nebo profesní výzvu (právě pro Vás jako studenta či budoucího psychologa).

Úkol č. 2 (24. 10.): Zvolte si jednu otázku ze seznamu témat „Zkouška z předmětu SZZ – Integrativní psychologie (KPSY / 7Q2)“. Dohledejte si k otázce alespoň pět různých odborných zdrojů informací – jeden knižní, další časopisecké a minimálně tři v angličtině. U každého zdroje uveďte, proč jste si ho zvolili a jaký obsah danému tématu přináší.
Doplňující úkol: vyplnění dotauníku pro dr. Maškovou k její návštěvě na hodině: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1AhQqpbKK7tIVgcLKyh8UF-Hm6F9ERfegwMZGFIwyvpqEVQ/viewform

Úkol č. 3 (31. 10.): Nalezněte příklady tří typů indexovaných psychologických periodik (v odborných databázích) dle jejich kvality a dopadu. Vyberte šest periodik, z toho dvě špičková, dvě kvalitní a dvě kontroverzní či nekvalitní. U každého periodika uveďte, proč jste ho do dané skupiny zařadili a jaká jsou jeho specifika.

Úkol č. 4 (7. 11.): Vyberte si jednu otázku ze seznamu témat „Zkouška z předmětu SZZ – Integrativní psychologie (KPSY / 7Q2)“ a z ní jednu konkrétní teorii, která byla představena po roce 1970 (byla poprvé publikována v období 1970–současnost). (1) Tuto teorii krátce popište přímou a nepřímou citací s využitím odborného časopiseckého zdroje. (2) Následně nalezněte alespoň tři další relevantní časopisecké studie, které jsou s danou teorii v nesouladu, nebo dokonce rozporu. Jednou ze studií musí být metaanalýza a všechny studie musejí být publikované v AJ a dohledatelné v databázi WoS/Scopus. Ke každé studii poskytněte krátký komentář k jejímu obsahu a významu (ve vztahu k teorii). Odevzdání tohoto úkolu prodlouženo do neděle 20. 11. 2022.

Úkol č. 5 (5. 12.): Nalezněte příklady dvou různých, aktuálních a vysoce kontroverzních témat v současné psychologii – např. témata ideologicky / politicky, sociálně, nebo eticky v rozporu se současně převažujícím pohledem, témata vůči kterým se odborníci vymezují, polarizují, témata která vzbuzují rozruch či odborný neklid. Nevybírejte prosím bulvární témata a témata pop-psychologická – mělo by se jednat o solidní problematiku, která je však přesto vysoce kontroverzní.

 • Ke každému vyhledejte alespoň dvě kvalitní studie, které se tématu bezprostředně týkají (avšak pouze novější – od roku 2000), a krátce je popište.
 • Na závěr poskytněte svůj autorský komentář k problematičnosti každého z obou témat (v čem je podstata problému, příp. v jakém kontextu a s jakými důsledky), jaký je další vývoj tématu, jak ho interpretujete Vy apod. Využívejte citací na další zdroje a zejména Vaší kvalitní odborné analýzy (můžete si dovolit úvahové prvky, ale podporujte je odborně a analyticky).
 • Odevzdání do neděle 18. 12. 2022.