Předmět seznamuje s filozofickými východisky psychologie a s její emancipací a vývojem od druhé poloviny 19. století do současnosti. Předmětem zájmu jsou jednotlivé psychologické směry a jejich představitelé, stejně jako kontexty změn psychologických paradigmat.


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Samostudium literatury (zejm. povinné; viz sylaby)
 • Rešerše k jednotlivým obdobím a významným osobnostem dějin psychologie, vč. prezentace
 • Kombinovaná zkouška (orientace v dějinách psychologie a v základních teoriích)

Materiály pro studium – viz sdílená složka


Parametry rešerše:

 • Ústní forma: Prezentace na max. 30 min.
 • Písemná forma:
  1. Rozsah původního textu cca 3–5 normostran (A4)
  2. Titulní strana (název, autoři, datum, seznam literatury v APA)
  3. U každé části textu bude podepsaný jeden autor (student–garant) s popisem podílu na rešerši
  4. Stručné shrnutí daného období a klíčových osob (rozsah cca 1/3 textu)
  5. Kritická reflexe období – dobová a současná (vycházející výhradně z odborných zdrojů; cca 2/3 textu)
  6. Využití min. tří odborných zdrojů, z toho min. dvou zahraničních; citace APA a seznam literatury
  7. Odevzdání dokumentu elektronicky (emailem), max. do 6 dnů od prezentace

Okruhy ke zkoušce:

 1. Antické a středověké psychologické koncepty, novověké psychologické koncepty
 2. Formování vědecké a aplikované psychologie a vlivy dalších vědních oborů
 3. Strukturalismus a funkcionalismus
 4. Psychodynamické přístupy
 5. Behaviorismus a neobehaviorismus
 6. Gestaltismus a neogestaltismus
 7. Fenomenologické a existenciální přístupy
 8. Humanistická psychologie
 9. Kognitivní psychologie
 10. Další psychologické směry, čs. psychologie 20. stol.