Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy výzkumné činnosti v psychologii. Předmět je věnovaný jak kvalitativní, tak kvantitativní metodologii.

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  • Aktivní účast (max. 2 absence)
  • Výzkumná praxe (samostatná práce, viz níže)
  • Písemný test (1 opravný pokus)
  • Ústní zkouška

Výzkumnou praxi je možné splnit prostřednictvím zpracování jednoho z úkolů:

Varianta 1: Diagnostický úkol
Odevzdání úkolů probíhá elektronicky (yzmb@centrum.cz), body a–f (viz podklady) musejí být odeslány do termínu (bude doplněno), bod g (analýza výsledků – kvalitativní; na úrovni kódování textu) musí být odeslán do (bude doplněno).

Varianta 2: Výzkum kritických míst ve výuce psychologie
Podklady budou odevzdávané elektronicky (yzmb@centrum.cz) do termínu (bude doplněno) (body a – b), do (bude doplněno) pak kvalitativní analýza uskutečněných rozhovorů.

Studijní materiály:

Videopřednášky (vyžaduje heslo)
https://vimeo.com/401077424
https://vimeo.com/401077515
https://vimeo.com/401077883
https://vimeo.com/401077975
https://vimeo.com/402719441
Prezentace PDF: https://bit.ly/2RnBniv
(yzmb2020)

Doplňkové interaktivní materiály z JoVE Science Education:
https://www.jove.com/science-education-library/10/experimental-psychology
https://www.jove.com/science-education-library/86/research-methods
https://www.jove.com/science-education-library/30/social-psychology

Otázky ke zkoušce:
Otázka bude zvolena náhodným výběrem z čísel 1–13.

1. Psychologie jako věda (co je to věda, paradigma dle Kuhna, způsoby poznávání a fixování přesvědčení dle Peirce, vlastnosti metody vědy, cíle poznávání v psychologii, budování a hodnocení vědecké teorie, teorie pravdy, indukce, dedukce, metodologické problémy v psychologii, idiografické a nomotetické aspekty psychologie).

2. Charakteristiky kvantitativního a kvalitativního výzkumu (porovnání předností a omezení, možnosti metodologicky smíšených výzkumů).

3. Problém – cíl a účel – výzkumná otázka – hypotéza ve výzkumu (význam těchto prvků výzkumu, způsoby formulace, co je to hypotéza, nulová hypotéza, vlastnosti dobré hypotézy, proměnné a operacionální definice, dobrá výzkumná otázka v kvalitativním výzkumu, příklady výzkumné otázky a hypotézy).

4. Typy výzkumných designů – kvantitativní přístupy (které proměnné lze v designu sledovat, jejich vhodnost dle typu proměnných, typy projektů a jejich charakteristika, přednosti a nedostatky, příklad využití jednotlivých designů).

5. Typy výzkumných designů – kvalitativní přístupy (charakteristika a způsoby využití jednotlivých typů výzkumů, příklad využití jednotlivých designů).

6. Experiment (experimentální podmínky, validita experimentu, vnější proměnné, metody jejich kontroly, mezisubjektové, vnitrosubjektové a multivariační plány, příklad využití experimentu).

7. Výběr vzorku v kvantitativním a kvalitativním přístupu (princip reprezentativity, princip teoretické saturace, způsoby výběru u daných přístupů, jejich přednosti a omezení).

8. Metody sběru dat v kvantitativním přístupu (vstup do terénu, kontakt s respondentem, rozhovor, dotazník, používání škál, pozorování, analýza stop a výsledků činnosti, sémantický diferenciál, Q třídění, psychologické testy a jejich vlastnosti, metaanalýza).

9. Metody sběru dat v kvalitativním přístupu (vstup do terénu, kontakt s respondentem, rozhovor, pozorování, ohniskové skupiny, analýza stop a výsledků činnosti, výzkumníkův deník, terénní poznámky).

10. Zpracování dat v kvantitativním přístupu (druhy proměnných a úrovně měření dle Stevensona, testování hypotéz, parametrické a neparametrické statistické metody, problematika interpretace dat).

11. Zpracování dat v kvalitativním přístupu (příprava a uspořádání dat, způsoby kódování, analytická indukce, konstantní komparace, analytické uzávorkování, konkrétní pokročilé metody jako např. vyložení karet, kontrastování, tematické kódování, specifika zpracování dat dle zakotvené teorie, narativní analýza a další, problematika interpretace dat).

12. Kritéria kvality výzkumu (validita a reliabilita – jejich vymezení, odhad, vztah ke kvalitě výzkumu, problematika reprezentativity vzorku a zobecňování výsledků, kritéria kvalitativního výzkumu – důvěryhodnost, přenositelnost, spolehlivost, triangulace).

13. Etické zásady ve výzkumu (důvěrnost, informovaný souhlas, znalost etických témat ve výzkumu dle etického kodexu, např. dle APA, citování a publikování odborných textů, příklady etických momentů ve výzkumu a jejich ošetření).