Předmět je zaměřený na seznámení se se základními aspekty oboru sociální psychologie a se souvislostmi aplikace sociálně-psychologických východisek ve školním prostředí.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2023):

 • Aktivní účast na seminářích, max. jedna absence
  Termíny: 29. 9. / 13. 10. / 27. 10. / 10. 11. / 8. 12. 2023 (zkouška)
  — Pozor, termín 24. 11. byl nahrazen samostudiem dodaných materiálů. —
  Čas začátku výuky (po domluvě posunutý): 10:30 hod.
 • Samostudium ze zadané literatury
 • Vypracování a odevzdání seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)
 • Zkouška – znalostní test

Samostudium a znalostní test:

Studijní podklady ke znalostnímu testu jsou k dispozici pod tímto odkazem (heslo k prezentaci: kps_sops_20).
Minimální úspěšnost je 60 % správných odpovědí, forma zadání testu bude upřesněna.

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 4. prosince 2023. Kvalita zpracování práce může ovlivnit výslednou klasifikaci o jeden klasifikační bod (+/-).

 • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz. Soubor prosím nahrajte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno _ první část Vašeho emailu“ (např. „Nováková_Jana_novakoj.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 6 svých dalších posuzovatelů (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání, s řádným citováním a uvedením zdrojů v normě APA/ISO (tj. seznamu literatury). Text odevzdané práce zahrnuje:

 • Úvodní stránku s názvem předmětu, s údaji studenta (jméno, příjmení, studijní obor) a datem vyhotovení.
 • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a vlastními slovy komentujte jejich interpretaci vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
 • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti – sociální charakteristiky (které jsou součástí výsledků a jsou pro Vás významné). Poskytněte jejich popis a vysvětlení ve formě vlastního odborného textu min. na 1 normostranu (vč. min. 3 řádně citovaných aktuálních odborných zdrojů – knih či článků).
 • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).