Cílem předmětu je dovést studenta, aby si osvojil základní terminologii a poznatky obecné psychologie a psychologie osobnosti a byl schopen je vztahovat ke školnímu prostředí.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2020):

  • Samostudium ze zadané literatury
  • Vypracování seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)
  • Znalostní test (1 opravný pokus)

Samostudium a znalostní test:

Studijní podklady ke znalostnímu testu jsou k dispozici pod tímto odkazem (otevření vyžaduje heslo zpspp_21). Minimální úspěšnost je v testu nastavená na 60 %. Forma zadání je závislá na aktuální situaci.

Aktualizace 25. 11. 2021:
Test nově nebude povinnou podmínkou pro udělení zápočtu – zápočet bude udělen na základě zhodnocení kvality seminární práce.

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 3. prosince 2021.

  • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz (odevzdávání bylo ukončeno). Soubor prosím odevzdávejte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno _ první část Vašeho emailu“ (např. „Nováková_Jana_novakoj.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 4 své další posuzovatele (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání, s řádným citováním a uvedením zdrojů v normě APA/ISO (tj. seznamu literatury). Text odevzdané práce zahrnuje:

  • Úvodní stránku s názvem předmětu, s údaji studenta (jméno, příjmení, studijní obor) a s datem vyhotovení.
  • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a vlastními slovy komentujte jejich interpretaci vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
  • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti – osobnostní charakteristiky (které jsou součástí výsledků a jsou pro Vás významné). Poskytněte jejich popis a vysvětlení ve formě vlastního odborného textu min. na 1 normostranu (vč. min. 3 citovaných aktuálních odborných zdrojů – knih či článků).
  • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).