Cílem předmětu Metodologie pro psychology I je seznámit studenty se základy vědecké činnosti a s aplikací výzkumných metod v psychologii. Studenti jsou informováni o principech společenskovědního výzkumu a o kritériích, která by měl splňovat. Předmět se věnuje rovněž obecným principům vědecké logiky a způsobům generování poznatků v oboru. Studenti mají za úkol osvojit si zásady kritického, metodologicky korektního uvažování, plánování a designování výzkumné činnosti, volit adekvátní postupy výběru vzorku, aplikovat kvantitativní metody sběru dat a také se orientovat v základních možnostech jejich analýzy. Studenti své poznatky uplatní také v rámci samostatné výzkumné praxe.


Podmínky pro splnění předmětu:

 • Aktivní účast studenta (připravenost na hodinu a max. 2 absence, doložené v prezenčním archu)
 • Zpracovávání průběžných úkolů a seminárních prací (dle zadání)
 • Písemný test (1 opravný pokus)
 • Ústní zkouška

Aktuální prezentace jsou k dispozici ve složce OneDrive.


Okruhy ke zkoušce:

 1. Poznání, věda, pravdivost, základní metodologická východiska
 2. Typy vzkumů, vymezení a cíle poznání (výzkumný problém, otázky, hypotézy, ověřování)
 3. Operacionalizace a výzkumný soubor
 4. Měření jevů
 5. Proměnné
 6. Třetí proměnné
 7. Experimentální výzkumné plány
 8. Nexperimentální výzkumné plány
 9. Metody sběru dat
 10. Základy deskriptivní statistiky
 11. Rozložení, práce s daty (hrubé, odvozené a standardní skóry), testování hypotéz
 12. Parametrické a neparametrické testy, tvorba výzkumného projektu a procedury

Úkoly

Seznam úkolů bude průběžně doplňován.

Odevzdávání úkolů:

 • Své úkoly (seminární práce) odevzdávejte pouze pomocí tohoto odkazu na OneDrive.
 • Pokud je součástí vaší práce více souborů, vytvořte archiv ZIP, ve kterém budou všechny soubory pohromadě.

Semestrální úkol

Na úvodní hodině kompletně navrhněte výzkum na Vámi vybrané téma.
Váš návrh bude obsahovat tyto body:

 1. Výzkumný problém
 2. Výzkumné hypotézy
 3. Postup sběru dat
 4. Výzkumný soubor
 5. Metody
 6. Zpracování dat
 7. Očekávané výstupy

Po každé hodině aktualizujte návrh výzkumu podle nově získaných znalostí. Na hodinách budou probíhat krátké prezentace (náhodně vybraných studentů). Tento úkol průběžně neodevzdávejte (jako u seminárních prací).


1. seminární práce

Vyhledejte příklady různých typů výzkumů v odborných článcích. Uveďte kompletní citaci studie (dle APA) a váš krátký komentář k tomu, proč konkrétní studie odpovídá danému typu výzkumu. Studie by měla být pro daný typ studie ukázkovou (až prototypickou).

 1. Studie deskriptivní / prediktivní / explanační
 2. Studie založená na indukci / na dedukci
 3. Studie založená na základním výzkumu / aplikovaném výzkumu
 4. Studie založená na kvantitativním / kvalitativním / smíšeném designu

Soubor odevzdejte do OneDrive do 21. 2. 2022 (20 hod.) a buďte připraveni ho krátce prezentovat na hodině (max. 5 minut).


2. seminární práce

Vyhledejte příklady různých strategií k získání výzkumného souboru (vzorku) v odborných článcích. Uveďte kompletní citaci studie (dle APA) a váš krátký komentář k tomu, proč konkrétní studie odpovídá dané strategii. Studie by měla být pro danou strategii ukázkovou (až prototypickou) a mělo by se jednat především o psychologicky orientované studie.

 1. Census
 2. Příležitostný, lavinový, typologický a kvótní
 3. Prostý náhodný a stratifikovaný/vícestupňový

Soubor odevzdejte do OneDrive do pondělí 14. 3. 2022 (20 hod.) a buďte připraveni ho krátce prezentovat na hodině (max. 5 minut).

Soubor odevzdejte do OneDrive do 21. 2. 2022 (20 hod.) a buďte připraveni ho krátce prezentovat na hodině (max. 5 minut).


3. seminární práce

Projděte si tři metodologické texty ve sdílené složce Dokumenty a studie, konkrétně MacKinnon & Luecken (2008), Henrich et al. (2010) a Kučera (2020), a zpracujte seminární práci, která obsahuje:

 1. Krátké shrnutí textů (jejich obsah a pointa, několik vět) a kompletní citace dle APA7.
 2. Najděte ke každému textu dvě psychologické studie, které se věnují shodnému/podobnému tématu. Uveďte jejich citaci v APA7 a krátké shrnutí (stačí věta).
 3. Ke každému textu uveďte vlastními slovy, jaké ponaučení si z nich můžete odnést pro váš vlastní výzkum a pro kritický pohled na psychologické studie (obecně). V čem shledáváte jejich přínos?
 4. Ke každému textu dohledejte jednu studii, která je v rozporu s uvedenými poznatky (např. nereflektuje předpoklady, se kterými texty pracují). Uveďte její citaci v APA7, krátké shrnutí studie (stačí věta) a zdůvodnění, proč jste studii zvolili.

Soubor odevzdejte do OneDrive do 10. 4. 2022 (20 hod.) a buďte připraveni ho krátce prezentovat na hodině (max. 5 minut).


Doporučená literatura:

 • American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: Psychology press.
 • Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.
 • Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. Brno: FSS MU.
 • Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.
 • Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.