Seminář je zaměřen na sebereflexi a kultivaci profesního sebepojetí učitele. Směřuje k lepší orientaci posluchače v náročných situacích spojených s učitelskou profesí. Interaktivní a diskusní metodou jsou probírány klíčové aspekty výuky a agendy, která s vykonáváním učitelské profese souvisí. Profesní sebepojetí je diskutováno v rámci různorodých pedagogických situací.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (LS 2023):

  • Aktivní účast (max. 1 absence v prezenčním archu)
  • Vypracování seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 9. dubna 2023 (termín byl na žádost studentů posunutý).

  • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz. Soubor prosím odevzdávejte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno _ první část Vašeho emailu“ (např. „Nováková_Jana_novakoj.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 4 své další posuzovatele (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání, s citováním a uvedením zdrojů v normě APA/ISO (tj. seznamu literatury – budete-li zdroje využívat). Text odevzdané práce zahrnuje:

  • Úvodní stránku s názvem předmětu, s údaji studenta (jméno, příjmení, studijní obor) a s datem vyhotovení.
  • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu a vlastními slovy komentujte jejich interpretaci vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
  • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti – osobnostní charakteristiky (které jsou součástí výsledků a jsou pro Vás významné). Poskytněte jejich popis a vysvětlení ve formě vlastního odborného textu min. na 1 normostranu (nepovinné, avšak doporučené: citujte aktuální odborné zdroje – knihy či články).
  • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska budoucího povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).