Obsahem předmětu je představení základních teoretických východisek motivace, zejména v kontextu pedagogické psychologie, a jejich začlenění do kontextu současné školní praxe.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2020):

 • Samostudium (viz podklady)
 • Vypracování seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)
 • Znalostní test (1 opravný pokus) nebo dodatek k seminární práci

Samostudium a znalostní test:

Studijní podklady ke znalostnímu testu jsou k dispozici pod tímto odkazem (otevření vyžaduje heslo).

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 12. prosince 2020. Pokud bude součástí práce dodatek (viz níže), zašlete jej prosím jako součást této seminární práce.

 • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz. Soubor prosím odevzdávejte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno“ (např. „Nováková_Jana.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 6 svých dalších posuzovatelů, ideálně žáků/studentů (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání. Text odevzdané práce zahrnuje:

 • Úvodní stránku s názvem předmětu, s Vašimi údaji (jméno, příjmení, studijní obor) a s datem vyhotovení.
 • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
 • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti z těchto uvedených: Vřelost a přívětivost, Otevřenost k novým věcem, Svědomitost, Emoční stabilita. Poskytněte jejich vysvětlení (odborné) a jejich interpretaci ve vztahu k Vaší osobě a získaným výsledkům (min. 1 normostrana).
 • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska (budoucího/současného) povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).

Dodatek k seminární práci:
(alternativa ke znalostnímu testu)

Vypracujte přílohu k seminární práci v rozsahu min. 4 normostrany, která se vztahuje k motivačním potřebám žáka (systematika dle Mareše, 2013 – viz prezentace) a Vaší učitelské praxi.

 • Projděte si uvedenou systematiku motivačních potřeb a uveďte, které potřeby jsou pro Vás osobně významné, které v „současné škole“ obvykle bývají/nebývají naplňované a tuto úvahu zdůvodněte.
 • Uveďte osobní zkušenost, která s nenaplněním potřeb ve školním prostředí souvisí a která má oporu v uvedené systematice (např. něco, co ve Vás po letech rezonuje, co jste prožili a dobře si na to vzpomínáte apod.).
 • Ke každé ze 13 podskupin (tj. konkrétním potřebám zařazeným ve čtyřech kategoriích) doplňte, jak byste Vy konkrétně ve svých hodinách danou potřebu naplňoval(a), případně jak ji v praxi naplňujete. Ve svém textu buďte zcela konkrétní a vyhněte se obecným a „učebnicovým“ proklamacím. Využijte modelové příklady, popisy situací, vlastní komentáře apod. Tato část je těžištěm textu práce.
 • Svou práci shrňte krátkou výstupní reflexí. Jaké jsou Vaše priority ve vztahu k motivaci žáků/studentů a jaké obtíže můžete očekávat při jejich naplňování?