Vybrané přednášky a rozhovory ve formě audio-/videozáznamu naleznete pod tímto odkazem.
V případě Vašeho zájmu o výzkumy či spolupráci prosím využijte mého e-mailového kontaktu.


Osobnostní procesy a jejich vztah k ústní komunikaci
Personality Processes and Oral Communication

Projekt je zaměřený na studium jazykových markerů osobnostních procesů v přirozené slovní komunikaci a na vývoj systému, který by umožnil psychologickou analýzu přirozeného jazyka a bylo by ho možné úspěšně aplikovat na anglický i český jazyk. Naším cílem je představit výpočetní postupy, které by umožňovaly detekovat markery (ukazatele) prožívání a chování mluvčích na základě výpočetní analýzy jejich verbálního projevu. Projekt byl podpořen Fulbrigt-Masarykovým stipendiem Komise J. W. Fulbrighta (2020-28-11). Projekt realizuje Dalibor Kučera (Katedra psychologie PF JU) ve spolupráci s Matthiasem Mehlem (Psychology Department, Naturalistic Observation of Social Interaction Laboratory, UA). Projekt probíhá od února 2021.


JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR
JUPSYCOR: Psychological Impacts of the Coronavirus Epidemic in the Czech Republic

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný výzkum zaměřený na sběr informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Projekt sestává ze sběru textových výpovědí dospělých obyvatel ČR a z navazujících dat, která zahrnují vyhodnocení tří administrovaných psychologických testů. Cílem výzkumu je sledovat jak aktuální stav, tak vývoj v čase, a následně poskytnout podklady pro psychologickou praxi, pro navazující výzkum, příp. pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel. Realizaci výzkumu zajišťuje Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prezentace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Web: www.jupsycor.cz
Facebook: www.facebook.com/jupsycor


Sebeposouzení a posouzení druhého: Shody a asymetrie ve výsledcích osobnostních dotazníků
Self-Other Agreement in the Perspective of Personality Questionnaires

Projekt je zaměřen oblast inter- a intrapersonální percepce a na její sociálně-psychologické souvislosti. Předmětem studia jsou shody a asymetrie, se kterými se setkáváme při evaluaci dat z různých variant osobnostních dotazníků – ze sebeposouzení (popisuje-li člověk, jak vidí sám sebe; tzv. self-report) a z posouzení druhou osobou (je-li jedinec posuzován lidmi v jeho okolí; tzv. other-report). Klíčovými otázkami jsou např. jaké proměnné hrají při posuzování člověka roli, za jakých okolností se náš vlastní obraz shoduje s obrazem, který o nás mají druzí lidé, případně jaké osobnostní charakteristiky jsou z hlediska různých perspektiv posouzení stabilní a které nikoliv. Výzkum probíhá od roku 2018 a je rozdělený do řady dílčích studií a prezentací (např. Jak nás vidí druzí lidé, Známe se lépe, když se známe lépe apod.).

Web: www.poznejse.cz


CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
CPACT: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text

Výzkum CPACT, Komputační psycholingvistická analýza českého textu (Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text), je projektem základního výzkumu zaměřeným na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu byly sledovány vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá, a to zejména na úrovni vztahů lingvistických charakteristik psaného a mluveného textu s výstupy psychologických testů zaměřených na sebeposouzení jedince a jeho posouzení druhou osobou. Výzkum probíhal od ledna 2016 do prosince 2018 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením řešitele Dalibora Kučery. V pracovním týmu projektu byli zastoupeni odborníci ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze. Projekt finančně podpořila Grantová agentura ČR grantem č. 16-19087S.

Hodnocení (veřejný protokol komise GAČR): „Výsledky řešení projektu lze považovat za dostatečně průkazné, finanční hospodaření bez závad a grantovému projektu je uděleno absolutorium. (…) Projekt má přínos pro komputační lingvistiku a českou psychologii.“

Web: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact

Prezentace výsledků a metodologie: https://youtu.be/v8-2p0UeEZo
Prezentace projektu: https://youtu.be/Uv–44mAC5E

Kompletní dokumentace:

 • Kučera, D., Havigerová, J. M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., & Franková, J. (2018). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (PDF, 3,5 MB)

Vybrané výstupy:

 • Rozhovor v Českobudějovickém deníku: Jací lidé jsou, poznají z toho, jak mluví
 • Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology, 10https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513
 • Cvrček, V., Laubeová, Z., Lukeš, D., Poukarová, P., Řehořková, A., & Zasina, A. J. (2020). Author and register as sources of variation: A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 27 October 2020https://doi.org/10.1075/ijcl.19020.cvr
 • Cvrček, V., Laubeová, Z., Lukeš, D., Poukarová, P., Řehořková, A., Zasina, J. A. (2020). Aplikace MD modelu. In Registry v češtině, Studie z korpusové lingvistiky, 27. Praha: NLN. (pp. 130-147).
 • Kučera, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM.
 • Kučera, D., & Havigerová, J.M. (2017). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu [Presentation of CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of the Czech Text]. In L. Pitel (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov (pp. 285–293). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.
 • Kučera, D. (2016). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu [CPACT Research and Computational Psycholinguistics Text Analysis Application]. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, DVD sborník (pp. 1–7).
 • Kučera, D., & Haviger, J. (2016). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu [Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text]. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy (pp. 206–211). Brno: MU.
Více

Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu
Emotionalty in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting

Výzkum se věnoval souvztažností mezi podobou rukopisného projevu, vybranými osobnostními charakteristikami jeho pisatele a jeho emočním prožitkem, a to za pomoci moderních počítačových grafometrických postupů.

Toto téma je v kontextu psychologického výzkumu poměrně ojedinělé; zejména proto, že většina publikovaných studií se doposud věnovala spíše jiným, příbuzným oblastem práce s rukopisem (např. psychologii písma – grafologii) a mají proto v mnoha směrech odlišné zaměření a charakter (např. nejsou bezprostředně spojené s exaktním metrickým uchopením rukopisu a s jeho ryze kvantitativním zpracováním). Práce tak v daném kontextu představuje zcela původní plán; výzkumné šetření EH-IPCH (Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting), které využívá alternativní postup při vědeckém zpracování rukopisu – počítačovou komparační grafometrii. V poměrně složitém výzkumném procesu byly porovnány parametry rukopisu, vyčíslené pomocí grafometrického software, s výsledky osobnostních dotazníků, a to jak v běžném, neutrálním nastavení, tak i v situaci, kdy byla s pisateli prováděna experimentální indukce emocí.

Výsledky představeného výzkumu prokázaly u výzkumného vzorku řadu souvztažností mezi osobnostními charakteristikami a grafometrickými parametry. Zároveň byla objevena i určitá, byť poněkud subtilní, spojitost mezi prožitkem emoční situace a úpravou rukopisného záznamu. Bylo také zjištěno, že metodologické nastavení grafometrické analýzy a výběr vzorku jsou zřejmě okolnostmi, které výrazně ovlivňují úspěšnost při hledání vztahů mezi osobností pisatele a jeho rukopisem a tedy i výsledný psychodiagnostický potenciál aplikace samotné grafometrické metody. Celkově dosažené výsledky naznačují, že studium rukopisu, jako zdroje psychologicky relevantních informací, má poměrně značný výzkumný potenciál a mohlo by být velkou výzvou pro další vědeckou činnost.

Zapojené instituce: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Ústav primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kompletní dokumentace:

Vybrané výstupy:

 • Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting: Using Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer Comparative Graphometry in the IPCH Research. In Chernov Y. & Nauer M. A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli.
 • Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2015). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody [The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods]. In E. Maierová et al. (Eds.), PhD Existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků(pp. 272–279). Olomouc: FF UPOL.
 • Kučera, D. & Haviger, J. (2012). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 31-40.
 • Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2011). Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie, 5(2-3), 1-8.
Více