Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o chování jedince v sociálních strukturách, o aspektech socializačního procesu utváření osobnosti jedince a o aktivním sociálním působení.

V rámci předmětu bude pozornost věnována jak základním východiskům sociální psychologie (konstrukty, fenomény, výzkumy), tak praktickým aspektům mezilidské komunikace (TET) a diskusi o aktuální problematice sociální interakce.


Podmínky splnění předmětu:

 • Aktivní účast, max. 1 absence.
  Plánovaná výuka LS 2024:
  1. března (výuka do 14:30 hod.)
  22. března (běžně, dle rozvrhu)
  12. dubna (pravděpodobně učebna CH 213, do 14:50 hod.)
  19. dubna (běžně, dle rozvrhu)
  17. května (běžně, dle rozvrhu)
 • Zpracování a odevzdání seminární práce
 • Kombinovaná zkouška

Poznámka: Klasifikace bude sestávat ze zprůměrování výsledku hodnocení seminární práce a kombinované zkoušky, přičemž obě části musejí být klasifikovány min. stupněm „dobře“.

Prezentace jsou k dispozici ve sdílené složce předmětu.


Seminární práce: Sociálně-psychologická analýza situace

 • Mezní termín odevzdání práce: 10. května 2024 (včetně)
 • Práci odevzdávejte pouze elektronicky, prostřednictvím tohoto odkazu.
  Pokud by nebylo možné práci nahrát na OneDrive (nezobrazí se vám zelené odškrtnutí po nahrání), prosím využijte tohoto náhradního odkazu na Dropbox.

Zadání práce:

Vyberte si konkrétní mezilidskou situaci (komunikaci, spolupráci, pomoc nebo spor s jinou osobou / více osobami), kterou jste zažili v roli účastníka nebo pozorovatele a která pro Vás byla význačná. Podle následujících pokynů situaci popište, proveďte sebereflexi vzhledem k situaci, interpretujte situaci, formulujte otázku, kterou budete řešit, a na základě odborné literatury zpracujte východiska pro řešení situace. Následně navrhněte adekvátní řešení a proveďte výstupní reflexi svého zpracování analýzy situace. Při odkazování na použité zdroje (literaturu) a tvorbě seznamu použitých zdrojů dodržujte citační normy APA (viz níže).

Cíl práce:

Práce má za cíl podpořit schopnost studenta propojit praxi (tj. reálnou, autentickou zkušenost) s poučeným pohledem (tj. odborným, profesním). Student by měl v práci prokázat schopnost pozorování, kvalitní reflexe, analýzy, schopnost práce s odbornou literaturou a koncepty a všechny tyto aspekty spojit do smysluplného, koherentního textu.


Struktura práce:

I. část: Popis stavu výchozí situace

 • Popište účastníky situace (počet, věk, jejich specifika).
 • Popište, v jakém prostředí se situace odehrála.
 • Popište vznik, průběh, stávající stav, případně řešení situace samotnými účastníky.
 • Popište verbální i neverbální komunikaci jednotlivých účastníků situace.
 • Při popisu situace se zaměřte na popis pozorovaného chování (bez interpretace).

II. část: Vstupní sebereflexe vzhledem k situaci

Vytvořte si obraz této situace v hlavě a na chvíli jej podržte. Sledujte jako pozorovatel, co se ve Vás děje. Poté zodpovězte následující otázky:

 • Jak jste situaci prožíval/a? Jaké byly Vaše emoce, pocity, tělesné vnímání?
 • Co Vám situace připomněla z Vašeho osobního života?
 • Čeho osobního se prožitá situace ve Vás dotkla?
 • Čeho jste se při prožívání situace obával/a?
 • Co se Vám v dané situaci zdálo jasné a co nejasné? 

III. část: Interpretace situace

Interpretujte řešenou situaci. Zaměřte se na bližší dešifrování výchovné situace. Zodpovězte následující otázky:

 • O co se v situaci vlastně jednalo?
 • V jakém kontextu situace vznikla?
 • Čím bylo chování účastníků (moje chování, jestliže jsem se situace aktivně účastnil/a) v této situaci ovlivněno?
 • Dále se pokuste odhalit příčiny vzniku reflektované situace a volby způsobu jejího řešení. Zodpovězte následující otázky: Proč k této situaci vlastně došlo? Kdo ji vyvolal? O co jsem se při řešení situace opíral (o co se opíral řešitel situace)? 

IV. část: Formulace otázky, která vystihuje řešenou situaci

 • Na základě zpracování předchozích částí formulujte otázku, na kterou budete hledat odpověď při zpracování teoretických východisek a při návrhu řešení analyzované situace.

V. část: Zpracování teoretických východisek pro řešení situace

 • Zmapujte teoretická východiska pro řešení dané situace.
 • Najděte takové teoretické zdroje, myšlenky, teorie, modely, které Vám umožní situaci hlouběji popsat a porozumět jí ve všech možných podstatných aspektech – zde využijte i informace z Vašeho studia.
 • Použijte alespoň 5 publikací (minimálně od 3 různých autorů), vycházejte pouze z odborných článků a monografií, nepoužívejte pouze učebnice a lexikony. Internetové zdroje používejte zcela výjimečně, a to pouze jsou-li to odborné autorské texty. Dodržujte citační normu APA (ukázky citace například na těchto stránkách).

VI. část: Návrh řešení na základě analýzy předchozích částí

 • Popište navržené řešení situace (jedno, případně více) v návaznosti na teoretická východiska.
 • Využijte vlastní kreativitu. Nepřejímejte slepě modely řešení odjinud. Najděte adekvátní a jedinečné řešení vzhledem k významu situace, k osobnosti žáka a k Vašemu postoji k situaci.

VII. část: Výstupní reflexe

Podívejte se zpět na průběh zpracovávání analýzy situace, na své řešení situace, popř. i na řešení situace v praxi, bylo-li realizováno, a zhodnoťte tento proces. Zodpovězte následující otázky:

 • Jak se mi podařilo zpracovat analýzu situace a jak celý proces probíhal?
 • S kým jsem možnosti řešení situace konzultoval/a?
 • S jakými obtížemi jsem se při řešení situace setkal/a?
 • Jak jsem s řešením situace nakonec spokojen/a?

VIII. část: Seznam použitých zdrojů

 • Uveďte seznam všech použitých zdrojů. Dodržujte citační normu APA (ukázky citace například na těchto stránkách).

Studijní literatura:

Základní:

 • Myers, David G. Sociální psychologie. 1. vydání. 2016. ISBN 978-80-266-0871-4.
 • Výrost, Jozef,; Slaměník, Ivan,; Sollárová, Eva. Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. Vydání 1. 2019. ISBN 978-80-247-5775-9.
 • Hayes, N. Základy sociální psychologie. Vyd. 4. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-283-6.

Doporučená:

 • Morgensternová, Monika. Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1.
 • Jedlička, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • Vybíral, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.
 • Helus, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

Jak citovat a psát odborné seminární práce:

 1. Starší, ale šikovná příručka je k dispozici i na stránkách MU (https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf). Jen pozor, ta pracuje s citační normou ISO (my preferujeme normu APA, viz níže).
 2. Význam citací pěkně shrnuje dokument Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty. Na straně 23 je k tomu srozumitelný úvod (https://www.akademickaetika.cz/static/soubory/stranka-36/jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-prirucka-pro-studenty-23.pdf)
 3. Také bych doporučil manuál UPOL (https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/studentum/Studium/Manual/2023_09_Manual.pdf), který se sice týká diplomových prací, ale většina věcí se vztahuje i na seminární práci. Jako například zdroje, citování, rešerše – podobná věc se Vám bude hodit i na Vaši Bc. kvalifikační práci.
 4. A ještě k citační normě APA – zde naleznete spoustu podkladů; šikovný zdroj je například příručka Jak citovat, opět z MU (https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa).