Kvalifikace a profesní zázemí

Dalibor Kučera je pedagogem a výzkumným pracovníkem v oblasti obecné, sociální a pedagogické psychologie.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – od roku 2021 jako vedoucí této katedry. V roce 2020 zahájil spolupráci také s Katedrou psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Magisterský titul získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doktorský v oboru obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. v oboru psychologie.

Výzkumné a projektové aktivity

Dalibor Kučera se dlouhodobě zabývá problematikou alternativních psychodiagnostických a psychometrických přístupů a oblasti psychologické metodologie.

Svou disertační práci věnoval grafometrické tematice, výzkumu „Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu“, který se zaměřil na hledání vztahů mezi podobou rukopisného projevu a osobnostními charakteristikami pisatelů, resp. jejich emočním prožitkem, a to za pomoci statistických a počítačových grafometrických metod.

Od roku 2012 se výzkumně orientuje na oblast psychologie užívání jazyka. V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT, „Komputační psycholingvistická analýza českého textu“, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (16-19087S), v roce 2020 získal seniorské Fulbright-Masarykovo stipendium Komise J. W. Fulbrighta k projektu „Personality Processes and Oral Communication“ (2020-28-11). Mimo uvedeného se věnuje problematice inter- a intrapersonální percepce a jejím sociálně-psychologickým souvislostem, např. v rámci projektu „Sebeposouzení a posouzení druhého: Shody a asymetrie ve výsledcích osobnostních dotazníků“.

Je autorem řady odborných publikací, například knih „Osobnostní markery v textu“ o aplikaci kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti, „Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy“ nebo kolektivní monografie „Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu“. V roce 2016 získal cenění Best Presentation Award za prezentaci studie „Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment“ od Bulgarian Academy of Sciences & SGEM Scientific Commitee. Roku 2016 získal stipendium Scholarship Programme CZ07 (NF-CZ07-INP-5-4342015) na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim) za autorský projekt z oblasti aplikované pedagogické psychologie.

Dalibor Kučera je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, mezi léty 2018–2021 byl předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020/2021, od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.