Vybrané přednášky a rozhovory ve formě audio-/videozáznamu naleznete pod tímto odkazem.
V případě Vašeho zájmu o výzkumy či spolupráci prosím využijte mého e-mailového kontaktu.


Osobnostní procesy a jejich vztah k ústní komunikaci
Personality Processes and Oral Communication

Projekt je zaměřený na studium jazykových markerů osobnostních procesů v přirozené slovní komunikaci a na vývoj systému, který by umožnil psychologickou analýzu přirozeného jazyka a bylo by ho možné úspěšně aplikovat na anglický i český jazyk. Naším cílem je představit výpočetní postupy, které by umožňovaly detekovat markery (ukazatele) prožívání a chování mluvčích na základě výpočetní analýzy jejich verbálního projevu. Projekt byl podpořen Fulbrigt-Masarykovým stipendiem Komise J. W. Fulbrighta (2020-28-11). Projekt realizuje Dalibor Kučera (Katedra psychologie PF JU) ve spolupráci s Matthiasem Mehlem (Psychology Department, Naturalistic Observation of Social Interaction Laboratory, UA). Projekt probíhá od února 2021.


JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR
JUPSYCOR: Psychological Impacts of the Coronavirus Epidemic in the Czech Republic

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný výzkum zaměřený na sběr informací o chování a prožívání lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Projekt sestává ze sběru textových výpovědí dospělých obyvatel ČR a z navazujících dat, která zahrnují vyhodnocení tří administrovaných psychologických testů. Cílem výzkumu je sledovat jak aktuální stav, tak vývoj v čase, a následně poskytnout podklady pro psychologickou praxi, pro navazující výzkum, příp. pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel. Realizaci výzkumu zajišťuje Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prezentace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Web: www.jupsycor.cz
Facebook: www.facebook.com/jupsycor


Sebeposouzení a posouzení druhého: Shody a asymetrie ve výsledcích osobnostních dotazníků
Self-Other Agreement in the Perspective of Personality Questionnaires

Projekt je zaměřen oblast inter- a intrapersonální percepce a na její sociálně-psychologické souvislosti. Předmětem studia jsou shody a asymetrie, se kterými se setkáváme při evaluaci dat z různých variant osobnostních dotazníků – ze sebeposouzení (popisuje-li člověk, jak vidí sám sebe; tzv. self-report) a z posouzení druhou osobou (je-li jedinec posuzován lidmi v jeho okolí; tzv. other-report). Klíčovými otázkami jsou např. jaké proměnné hrají při posuzování člověka roli, za jakých okolností se náš vlastní obraz shoduje s obrazem, který o nás mají druzí lidé, případně jaké osobnostní charakteristiky jsou z hlediska různých perspektiv posouzení stabilní a které nikoliv. Výzkum probíhá od roku 2018 a je rozdělený do řady dílčích studií a prezentací (např. Jak nás vidí druzí lidé, Známe se lépe, když se známe lépe apod.).

Web: www.poznejse.cz


CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
CPACT: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text

Výzkum CPACT, Komputační psycholingvistická analýza českého textu (Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text), je projektem základního výzkumu zaměřeným na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu byly sledovány vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá, a to zejména na úrovni vztahů lingvistických charakteristik psaného a mluveného textu s výstupy psychologických testů zaměřených na sebeposouzení jedince a jeho posouzení druhou osobou. Výzkum probíhal od ledna 2016 do prosince 2018 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod vedením řešitele Dalibora Kučery. V pracovním týmu projektu byli zastoupeni odborníci ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze. Projekt finančně podpořila Grantová agentura ČR grantem č. 16-19087S.

Hodnocení (veřejný protokol komise GAČR): „Výsledky řešení projektu lze považovat za dostatečně průkazné, finanční hospodaření bez závad a grantovému projektu je uděleno absolutorium. (…) Projekt má přínos pro komputační lingvistiku a českou psychologii.“

Web: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact

Více

Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu
Emotionalty in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting

Výzkum se věnoval souvztažností mezi podobou rukopisného projevu, vybranými osobnostními charakteristikami jeho pisatele a jeho emočním prožitkem, a to za pomoci moderních počítačových grafometrických postupů.

Více