Konzultační hodiny:

 • Letní semestr 2023/2024: pravidelně v úterý 10:00–11:00 hod.
  Kancelář TL 202 (U Tří lvů 1725/1a, České Budějovice)
  Poznámka: Je-li to možné, konzultaci si prosím domluvte předem – z důvodu porad a zasedání mohou být konzultační hodiny posunuté, nebo odvolané. Další informace může sdělit také sekretariát KPSY. Děkuji za pochopení.

Výběr z aktuálně vyučovaných předmětů:

Podrobný výpis předmětů naleznete na stránce v aplikaci IS/STAG.


Doporučená literatura – psychologie:

 • Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M., & Sommers, S. R. (2015). Social Psychology (9th Edition). New Jersey: Pearson.
 • Baštecká, B., & Goldman, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Blatný, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing.
 • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing.
 • Comer, R., Gould, E., & Furnham, A. (2013). Psychology. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Drapela, V. J. (2001). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
 • Encyclopaedia Britannica (2009). Mozek: Průvodce po anatomii mozku a jeho funkcích. Brno: Jota.
 • Eysenck, M. W. (2001). Psychology for A2 Level. Hove, East Sussex: Psychology Press.
 • Hayes, N. (1998). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
 • Hoskovec, J., Nakonečný, M., & Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století. Praha: Karolinum.
 • Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie.Praha: Portál.
 • Koukolík, F. (2003). Já. O vztah mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum.
 • Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada.
 • Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
 • Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie.Praha: Grada Publishing.
 • Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vydání. Praha: Karolinum.
 • Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. 1. vydání. Praha: Karolinum.
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.
 • Weiner, I. B. (Ed.) (2003). Handbook of Psychology. New Jersey: John Wiley & Sons.

Doporučená literatura – pedagogická a školní psychologie:

 • Americká psychologická asociace, Koalice pro psychologii ve školství (2015). 20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání od mateřské po střední školu [česká verze]. Dostupné z http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx
 • Bertrand, Y. (2003). Contemporary Theories and Practice in Education (2nd Ed.). Madison: Atwood Publishing.
 • Crowl, T. K., Kaminsky, S., & Podell, D. M. (1997). Educational Psychology: Windows on Teaching. New York: Brown & Benchmark Publishers.
 • Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Čepec, J. et al. (2000). Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia. Brno: UMPV VA v Brně.
 • Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Hadj Moussová, Z. (2012). Pedagogická a sociální psychologie. Praha: ÚPRPŠ.
 • International Bureau of Education, & Dvořák, D. (2005). Efektivní učení ve škole. Praha: Portál.
 • Kosíková, V (2011). Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada.
 • Lokšová, I., & Lokša, J. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál.
 • Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál.
 • Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 • Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PF UK.
 • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál.
 • Šišák, P. (2006). Základy pedagogické psychologie pro učitele preprimárního vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě.

Doporučená literatura – metodologie:

 • American Psychological Association. (2013). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Clark-Carter, D. (2009). Quantitative psychological research: The complete student’s companion. New York: Psychology press.
 • Dostál, D. (2016). Statistické metody v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.
 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.
 • Ježek, S., Vaculík, M., & Wortner, V. (2006). Základní pojmy z metodologie psychologie. Definice a vysvětlení. Brno: FSS MU.
 • Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.
 • Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.
 • Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.

Přílohy

Seznam