Obsahem předmětu je představení základních teoretických východisek motivace, zejména v kontextu pedagogické psychologie, a jejich začlenění do kontextu současné školní praxe.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (ZS 2020):

 • Samostudium (viz podklady)
 • Vypracování seminární práce dle zadaných kritérií (viz níže)
 • Znalostní test (1 opravný pokus) nebo dodatek k seminární práci

Samostudium a znalostní test:

Studijní podklady ke znalostnímu testu jsou k dispozici pod tímto odkazem (otevření vyžaduje heslo).

Zadání seminární práce:

Seminární práce sestává z diagnostické a analytické části. Délka této práce je min. 3 normostrany Vašeho originálního textu. Práce se odevzdává pouze elektronicky, nejpozději do 12. prosince 2020. Pokud bude součástí práce dodatek (viz níže), zašlete jej prosím jako součást této seminární práce. Poslední akceptovaný termín odevzdání dodatku je 19. prosinec 2020.

 • Odevzdání souboru s prací je možné pouze přes tento odkaz. Soubor prosím odevzdávejte ve formátu DOC/DOCX (Word) a pojmenujte ho ve formátu „Příjmení _ jméno“ (např. „Nováková_Jana.docx“).

Diagnostická část:
Proveďte vlastní sociálně-psychologické posouzení prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz. Nejprve vyplňte dotazník za sebe, poté si zajistěte min. 6 svých dalších posuzovatelů, ideálně žáků/studentů (těm zašlete vygenerovaný kód, který naleznete ve svých výsledcích). Tato část je anonymní, resp. výsledkové listy se neodevzdávají a jsou pouze ve Vašem vlastnictví.

Analytická část:
Zde poskytnete shrnutí výsledků, které jste v praktické části získal(a). Váš text musí být vypracovaný samostatně, dle zadání. Text odevzdané práce zahrnuje:

 • Úvodní stránku s názvem předmětu, s Vašimi údaji (jméno, příjmení, studijní obor) a s datem vyhotovení.
 • Obecnou reflexi: Zprostředkujte v textu krátké shrnutí výsledků diagnostického úkolu vzhledem k Vašim očekáváním (co Vás překvapilo, s čím ne/souhlasíte apod.).
 • Rozbor: Vyberte si dvě oblasti z těchto uvedených: Vřelost a přívětivost, Otevřenost k novým věcem, Svědomitost, Emoční stabilita. Poskytněte jejich vysvětlení (odborné) a jejich interpretaci ve vztahu k Vaší osobě a získaným výsledkům (min. 1 normostrana).
 • Výstupní reflexi: Vyjádřete se k vlastnímu profilu z hlediska (budoucího/současného) povolání učitele. Jedná se o strukturovanou, věcnou psychologicky–profesní sebereflexi (analýzu), která zahrnuje oblasti jako např. vnímaná osobnostní a profesní zdatnost, integrita, silné a slabé stránky osobnosti, subjektivně vnímaná rizika vzhledem k profesi, jak je možné vnímané nedostatky kompenzovat apod. (min. 1 normostrana).

Dodatek k seminární práci:
(alternativa ke znalostnímu testu)

Vypracujte přílohu k seminární práci v rozsahu min. 4 normostrany, která se vztahuje k motivačním potřebám žáka (systematika dle Mareše, 2013 – viz prezentace) a Vaší učitelské praxi.

 • Projděte si uvedenou systematiku motivačních potřeb a uveďte, které potřeby jsou pro Vás osobně významné, které v „současné škole“ obvykle bývají/nebývají naplňované a tuto úvahu zdůvodněte.
 • Uveďte osobní zkušenost, která s nenaplněním potřeb ve školním prostředí souvisí a která má oporu v uvedené systematice (např. něco, co ve Vás po letech rezonuje, co jste prožili a dobře si na to vzpomínáte apod.).
 • Ke každé ze 13 podskupin (tj. konkrétním potřebám zařazeným ve čtyřech kategoriích) doplňte, jak byste Vy konkrétně ve svých hodinách danou potřebu naplňoval(a), případně jak ji v praxi naplňujete. Ve svém textu buďte zcela konkrétní a vyhněte se obecným a „učebnicovým“ proklamacím. Využijte modelové příklady, popisy situací, vlastní komentáře apod. Tato část je těžištěm textu práce.
 • Svou práci shrňte krátkou výstupní reflexí. Jaké jsou Vaše priority ve vztahu k motivaci žáků/studentů a jaké obtíže můžete očekávat při jejich naplňování?