Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o chování jedince v sociálních strukturách, o aspektech socializačního procesu utváření osobnosti jedince a o aktivním sociálním působení.

V rámci předmětu bude pozornost věnována jak základním východiskům sociální psychologie (konstrukty, fenomény, výzkumy), tak praktickým aspektům mezilidské komunikace (TET) a diskusi o aktuální problematice sociální interakce.


Podmínky splnění předmětu:

 • Aktivní účast (max. 1 absence z 6 výukových bloků):
  8:30–14 hod.: 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4.. 15. 4. a 3. 6. prezenčně (upraveno v návaznosti na studentské praxe)
 • Zpracování seminární práce
 • Kombinovaná zkouška (termín 3. června)

Poznámka: Klasifikace bude sestávat ze zprůměrování výsledku hodnocení seminární práce a kombinované zkoušky, přičemž obě části musejí být klasifikovány min. stupněm „dobře“.

 • Prezenční setkání 3. června (10 hod., CH307) – zkouška, hodnocení seminárních prací, prezentace k sociálně-psychologické percepci (Poznejse.cz)

Prezentace jsou k dispozici ve sdílené složce předmětu.


Seminární práce: Sociálně-psychologická analýza situace

Mezní termín odevzdání práce: 6. května 2022 (včetně)
Práci odevzdávejte pouze elektronicky, prostřednictvím tohoto odkazu.

Zadání práce:

Vyberte si konkrétní mezilidskou situaci (komunikaci, spolupráci, pomoc nebo spor s jinou osobou / více osobami), kterou jste zažili v roli účastníka nebo pozorovatele a která pro Vás byla význačná. Podle následujících pokynů situaci popište, proveďte sebereflexi vzhledem k situaci, interpretujte situaci, formulujte otázku, kterou budete řešit, a na základě odborné literatury zpracujte východiska pro řešení situace. Následně navrhněte adekvátní řešení a proveďte výstupní reflexi svého zpracování analýzy situace. Při odkazování na použité zdroje (literaturu) a tvorbě seznamu použitých zdrojů dodržujte citační normy APA.

Cíl práce:

Práce má za cíl podpořit schopnost studenta propojit praxi (tj. reálnou, autentickou zkušenost) s poučeným pohledem (tj. odborným, profesním). Student by měl v práci prokázat schopnost pozorování, kvalitní reflexe, analýzy, schopnost práce s odbornou literaturou a koncepty a všechny tyto aspekty spojit do smysluplného, koherentního textu.


Struktura práce:

I. část: Popis stavu výchozí situace

 • Popište účastníky situace (počet, věk, jejich specifika).
 • Popište, v jakém prostředí se situace odehrála.
 • Popište vznik, průběh, stávající stav, případně řešení situace samotnými účastníky.
 • Popište verbální i neverbální komunikaci jednotlivých účastníků situace.
 • Při popisu situace se zaměřte na popis pozorovaného chování (bez interpretace).

II. část: Vstupní sebereflexe vzhledem k situaci

Vytvořte si obraz této situace v hlavě a na chvíli jej podržte. Sledujte jako pozorovatel, co se ve Vás děje. Poté zodpovězte následující otázky:

 • Jak jste situaci prožíval/a? Jaké byly Vaše emoce, pocity, tělesné vnímání?
 • Co Vám situace připomněla z Vašeho osobního života?
 • Čeho osobního se prožitá situace ve Vás dotkla?
 • Čeho jste se při prožívání situace obával/a?
 • Co se Vám v dané situaci zdálo jasné a co nejasné? 

III. část: Interpretace situace

Interpretujte řešenou situaci. Zaměřte se na bližší dešifrování výchovné situace. Zodpovězte následující otázky:

 • O co se v situaci vlastně jednalo?
 • V jakém kontextu situace vznikla?
 • Čím bylo chování účastníků (moje chování, jestliže jsem se situace aktivně účastnil/a) v této situaci ovlivněno?
 • Dále se pokuste odhalit příčiny vzniku reflektované situace a volby způsobu jejího řešení. Zodpovězte následující otázky: Proč k této situaci vlastně došlo? Kdo ji vyvolal? O co jsem se při řešení situace opíral (o co se opíral řešitel situace)? 

IV. část: Formulace otázky, která vystihuje řešenou situaci

 • Na základě zpracování předchozích částí formulujte otázku, na kterou budete hledat odpověď při zpracování teoretických východisek a při návrhu řešení analyzované situace.

V. část: Zpracování teoretických východisek pro řešení situace

 • Zmapujte teoretická východiska pro řešení dané situace.
 • Najděte takové teoretické zdroje, myšlenky, teorie, modely, které Vám umožní situaci hlouběji popsat a porozumět jí ve všech možných podstatných aspektech – zde využijte i informace z Vašeho studia.
 • Použijte alespoň 5 publikací (minimálně od 3 různých autorů), vycházejte pouze z odborných článků a monografií, nepoužívejte pouze učebnice a lexikony. Internetové zdroje používejte zcela výjimečně, a to pouze jsou-li to odborné autorské texty. Dodržujte citační normu APA (ukázky citace například na těchto stránkách).

VI. část: Návrh řešení na základě analýzy předchozích částí

 • Popište navržené řešení situace (jedno, případně více) v návaznosti na teoretická východiska.
 • Využijte vlastní kreativitu. Nepřejímejte slepě modely řešení odjinud. Najděte adekvátní a jedinečné řešení vzhledem k významu situace, k osobnosti žáka a k Vašemu postoji k situaci.

VII. část: Výstupní reflexe

Podívejte se zpět na průběh zpracovávání analýzy situace, na své řešení situace, popř. i na řešení situace v praxi, bylo-li realizováno, a zhodnoťte tento proces. Zodpovězte následující otázky:

 • Jak se mi podařilo zpracovat analýzu situace a jak celý proces probíhal?
 • S kým jsem možnosti řešení situace konzultoval/a?
 • S jakými obtížemi jsem se při řešení situace setkal/a?
 • Jak jsem s řešením situace nakonec spokojen/a?

VIII. část: Seznam použitých zdrojů

 • Uveďte seznam všech použitých zdrojů. Dodržujte citační normu APA (ukázky citace například na těchto stránkách).

Studijní literatura:

Základní:

 • Myers, David G. Sociální psychologie. 1. vydání. 2016. ISBN 978-80-266-0871-4.
 • Výrost, Jozef,; Slaměník, Ivan,; Sollárová, Eva. Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. Vydání 1. 2019. ISBN 978-80-247-5775-9.
 • Hayes, N. Základy sociální psychologie. Vyd. 4. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-283-6.

Doporučená:

 • Morgensternová, Monika. Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1.
 • Jedlička, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • Vybíral, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.
 • Helus, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.